Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 27/02/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; ngày 09 tháng 01 năm 2020,

UBND phường Thuận Hòa ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THUẬN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:  01/KH-UBND        

Thuận Hòa, ngày  09 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

tại Ủy ban nhân dân phường Thuận Hòa năm 2020

 

 
 

 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; UBND phường Thuận Hòa ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của phường với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

a) Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã được xác định cụ thể về trách nhiệm của UBND phường trong hoạt động kiểm soát TTHC.

b) Tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết TTHC.

c) Thực hiện tốt công tác công bố, công khai, giải quyết TTHC theo đúng quy định.

d) Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước.

đ) Tiếp tục rà soát, phát hiện kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định về TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng nguyên tắc về quy định, thực hiện TTHC.

2. Yêu cầu:

a) Các nhiệm vụ cụ thể triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính đảm bảo thực hiện nghiêm túc có tính thiết thực và có hiệu quả đối với từng cơ quan đơn vị được phân công.

b) Bảo đảm tính công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

c) Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách TTHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; Quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức xác định công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của đơn vị, địa phương; đề cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện giải quyết TTHC góp phần giảm tối thiểu chi phí tuân thủ TTHC cho cả cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c) Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát TTHC với việc thi đua khen thưởng; xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm soát TTHC.

d) Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn phường; trong đó, tập trung vào thực hiện tốt công tác công khai, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

2. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

3. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của Chính phủ và của UBND Tỉnh; Thành phố.

4. Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, tập trung kiểm tra việc công khai và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường; việc tuân thủ quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kiểm soát việc công bố, thực hiện thủ tục hành chính

a. Nội dung công việc:

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị.

- Cập nhật thường xuyên những quy định về TTHC đã được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị để niêm yết kịp thời TTHC ngay sau khi có quyết định công bố, không niêm yết TTHC đã hết hiệu lực.

- Đồng bộ thống nhất giữa các TTHC đã được ban hành và niêm yết với cấu hình tại phần mềm dịch vụ công trực tuyến.

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào thực hiện giải quyết TTHC.

b. Cơ quan thực hiện:

Văn phòng UBND phường chủ trì phối hợp với công chức các bộ phận liên quan triển khai thực hiện.

c. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

2. Kiểm soát việc thực hiện TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Tích hợp các dịch vụ công lên Công Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ

a. Nội dung công việc:

Tổ chức việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC theo quy trình một cửa, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Phường.

b. Cơ quan thực hiện:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Thuận Hòa.

c. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

3. Rà soát các quy định hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính

a) Nội dung công việc:

 Thực hiện rà soát TTHC theo kế hoạch đã được phê duyệt:

- Rà soát các quy định, thủ tục hành chính đảm bảo các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả. Lựa chọn thủ tục hành chính để rà soát theo các căn cứ như: Số lượng hồ sơ giải quyết; qua thực hiện mà phát hiện thấy sự bất hợp lý, bất hợp pháp, khó thực hiện, mâu thuẫn.....hoặc các thủ tục hành chính có phản ánh, kiến nghị từ phía người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện.

- Lập danh mục rà soát quy định về thủ tục hành chính gồm: Tên TTHC, quy định hành chính có liên quan được rà soát; thời gian thực hiện; căn cứ lựa chọn; dự kiến kết quả rà soát kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ.

b) Cơ quan thực hiện:

- Văn phòng HĐND và UBND phường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và công chức các bộ phận liên quan đánh giá kết quả rà soát độc lập theo kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020 của thành phố, phường.

c) Thời gian thực hiện:

- Rà soát theo kế hoạch rà soát đánh giá TTHC năm 2020 từ tháng 01 đến tháng 6.

- Báo cáo UBND thành phố kết quả rà soát và trình phương án đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính trước ngày 30/6/2020.

4. Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính

a. Nội dung thực hiện:

- Thực hiện công khai địa chỉ, email, số điện thoại tiếp nhận PA, KN.

- Xử lý các PA, KN của cá nhân tổ chức về quy định hành chính.

- Tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC (nếu có).

b) Cơ quan thực hiện:

- Văn phòng HĐND và UBND phường chủ trì triển khai thực hiện.

- UBND các Phường và các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính phối hợp thực hiện.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

IV CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Công tác tuyên truyền

a) Nội dung thực hiện:

- Lồng ghép những buổi sinh hoạt tổ dân phố tuyên truyền cho người dân tại địa phương về các quy định mới về TTHC đã được đơn giản hóa.

- Đăng tin, bài những sáng kiến về cải cách TTHC trên Cổng thông tin điện tử phường.

b) Cơ quan thực hiện:

Văn phòng HĐND và UBND phường phối hợp với bộ phận Văn hóa thông tin tổ chức đăng tin bài.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

2. Công tác kiểm tra giám sát

a) Nội dung thực hiện:

- Tự kiểm tra quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với hồ sơ, giấy tờ thuộc thẩm quyền giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị mình.

- Đối chiếu và so sánh quy định về quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết với cách thực hiện trên thực tế tại cơ quan, đơn vị mình.

- Tự kiểm tra việc tồn đọng hồ sơ giải quyết TTHC, nêu nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

b) Cơ quan thực hiện:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Phường và các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC chủ trì;

- Công chức đầu mối thực hiện KSTTHC phối hợp thực hiện.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

a) Nội dung thực hiện:

- Hướng dẫn kinh phí hoạt động theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND Tỉnh quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Cơ quan thực hiện

- Bộ phận Tài chính - Kế toán;

- UBND  phường phối hợp thực hiện.

c) Thời gian thực hiện : Trong năm 2020.

Nhận được Kế hoạch này, UBND phường yêu cầu công chức các bộ phận liên quan phải phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND và UBND phường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về UBND phường (qua Văn phòng HĐND và UBND phường) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

 

Nơi nhận:

- UBND Thành phố;(để báo cáo)

- TV Đảng ủy;

- TT HĐND - UBND phường;

- Cổng thông tin điện tử phường;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hoàng Giang Thanh

 

 

Tập tin đính kèm:
Tôn Thất Định
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.572
Truy cập hiện tại 4