Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 25/02/2020
UBND Phường Thuận Hòa Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THUẬN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2020 của phường Thuận Hòa

(Ban hành kèm theo Quyết định số 343/QĐ-UBND

 ngày  17/12/2019 của UBND phường)

 

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2016-2020;

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong năm 2020. UBND phường Thuận Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) có đủ năng lực, trình độ phù hợp và chuyên nghiệp nhằm phục vụ cho sự phát triển của phường;

2. Thủ tục hành chính (TTHC) được cải cách theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức; triển khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền phường giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả hiện đại (BP TN&TKQHĐ) đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác; 100% TTHC được cập nhật, công bố trên Cổng thông tin điện tử cơ quan, đơn vị;  Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại.

3. Tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ của công chức các bộ phận nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

4. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan hành chính, triển khai tốt 05 phần mềm dùng chung, ứng dụng chữ ký số khi ban hành văn bản trên môi trường mạng.

5. Duy trì và tiếp tục mở rộng các quy trình ISO liên quan đến giải quyết TTHC áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

6. Thực hiện đánh giá chỉ số cải cách hành chính của phường.

7. Thực hiện lấy ý kiến về mức độ hài trong thực hiện cơ chế 1 cửa , 1 cửa liên thông.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế:

a) Xây dựng, ban hành văn bản, tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

- Tăng cường năng lực và nâng cao trách nhiệm của các thành viên UBND phường trong việc soạn thảo, góp ý, thông qua văn bản, bảo đảm nội dung các văn bản của UBND phường phải đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, cụ thể.

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch: Chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể bằng nhiều hình thức triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân biết để thực hiện đúng pháp luật.

b) Công tác rà soát văn bản:

- Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của phường đã ban hành để bổ sung, sửa đổi kịp thời đúng theo quy định của pháp luật; đề cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong quá trình xây dựng thể chế; phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của cá nhân, tổ chức để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.

- Rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường cho phù hợp với yêu cầu; sửa đổi, thay thế kịp thời khi có bổ sung, thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị; từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phân công, phân cấp quản lý nhà nước; …

          - Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tham mưu, ban hành văn bản QPPL do HĐND ban hành nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

 - Đẩy mạnh công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp để xử lý bằng các hình thức thích hợp; kịp thời công bố các danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

2. Về cải cách TTHC:

a) Thường xuyên cập nhật các quy định TTHC mới do Trung ương, tỉnh, thành phố ban hành và thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai các quy định TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của phường để tổ chức, cá nhân thực hiện chung.

b) Tiếp tục rà soát quy định, TTHC nhằm kịp thời để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của cá nhân và tổ chức; tập trung vào một số lĩnh vực còn nhiều phiền hà, phức tạp như: kinh doanh, đất đai, xây dựng, thuế....; Gắn cải cách TTHC với áp dụng cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông toàn diện đối với các thủ tục nhóm thủ tục liên quan đến người dân; Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính theo Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong cải cách thủ tục hành chính;

c) Tổ chức thực hiện nghiêm các TTHC và quy trình giải quyết đã được UBND tỉnh công bố; TTHC phải đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện; kịp thời công bố công khai TTHC khi có điều chỉnh, bổ sung;

d) Đảm bảo thực hiện tốt Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát TTHC và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về kiểm soát TTHC.

e) Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường theo hướng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực cán bộ theo phương châm “Thân thiện, đúng hẹn, đơn giản”.

3.  Cải cách tổ chức bộ máy:

a) Tổ chức rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, tránh tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lặp; rà soát sắp xếp lại phòng, ban, đơn vị trực thuộc các phòng, ban thành phố theo hướng tinh gọn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

b) Tiếp tục phân cấp và ủy quyền mạnh hơn cho các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tổ chức bộ máy; từng bước hoàn thiện cơ chế phân cấp giữa các cấp chính quyền của phường, nâng cao vai trò, tinh thần, trách nhiệm và năng lực của đơn vị.

c) Tập trung tổ chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, nhằm giảm thời gian giải quyết, giảm cường độ lao động của CBCC và tạo môi trường thân thiện với cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch tại cơ quan hành chính nhà nước; đặc biệt là tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường.

d) Tiếp tục đổi mới việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính tại phường.

e) Tiếp tục duy trì việc tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, chất lượng, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

f) Thực hiện khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cá nhân, tổ chức trên địa bàn phường.

4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

a) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý, vừa đảm bảo tiêu chuẩn nghiệp vụ từng chức danh, chức vụ, vừa trẻ hóa đội ngũ để tạo nguồn cho công tác quy hoạch cán bộ, công chức.

b) Thực hiện đúng chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức: công khai, minh bạch, công bằng, chọn đúng người đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức đưa vào bộ máy nhà nước.

c) Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức phường theo nhu cầu công việc và vị trí việc làm; nâng cao đạo đức công vụ thông qua tuyền truyền, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực thi công vụ.

d) Đổi mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức đảm bảo trung thực, khách quan và đúng với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức.

đ) Thực hiện Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 04/01/2013 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

e) Tăng cường công tác nhằm chấn chỉnh một cách mạnh mẽ về kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước; kịp thời tuyên dương, khen thưởng CBCCVC có tinh thần tận tụy phục vụ, đồng thời, xử lý nghiêm đối với CBCCVC sai phạm.

f) Thực hiện Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 28/12/2017 của UBND Thành phố về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn Thành phố, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

g) Tăng cường công chấn chỉnh một cách mạnh mẽ về kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước; kịp thời tuyên dương, khen thưởng CBCC có tinh thần tận tụy phục vụ, đồng thời, xử lý nghiêm đối với CBCC sai phạm.

5. Cải cách tài chính công:

a) Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại địa phương.

b) Nghiên cứu, rà soát, bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ các loại phí, lệ phí và tiến tới việc thực hiện công khai hóa, minh bạch hóa các khoản thu chi để nhân dân biết và giám sát.

6. Về hiện đại hóa nền hành chính:

a) Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin, trang thông tin điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành trao đổi thông tin ở các cơ quan quản lý hành chính nhà nước và phục vụ trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và tổ chức, cá nhân. Tập trung thực hiện Ứng dụng CNTT vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường.

b) Đẩy nhanh việc ứng dụng CNTT và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của cơ quan hành chính;

c) Đăng tin, bài và cập nhật kịp thời các bộ TTHC trên Cổng thông tin điện tử thành phố, trên Trang tin điện tử của các đơn vị nơi có trang tin điện tử.

d) Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại UBND các Phường nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của cơ quan hành chính.

đ) Tăng cường trao đổi văn bản giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan. Tiếp tục thực hiện 05 phần mềm dung chung nhằm phù hợp với ứng dụng trong công việc tại đơn vị.

         7. Tổ chức chỉ đạo, điều hành:

         a) Đ/c Chủ tịch UBND phường làm Trưởng Bộ phận; 02 đ/c Phó Chủ tịch UBND phường làm Phó Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại chịu trách nhiệm theo dõi, xử lý, giải quyết công tác Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

b) Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC; trong đó, chú trọng việc phối hợp và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến về Ch­­ương trình tổng thể CCHC nhà nư­­ớc giai đoạn 2011 - 2020 và các Chương trình CCHC của Thành phố; Kế hoạch CCHC năm 2018; Quyết định số 6367/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 về Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020; Đề án số 2749/ ĐA-UBND ngày 08/9/2016 về Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn thành phố Huế, giai đoạn 2016-2021.

         c) Triển khai đánh giá chỉ số xếp hạng CCHC năm 2020.

         d) Quy định trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị trong việc triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan nhà nước của CBCC về CCHC trong cơ quan.

đ) Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND phường, chú trọng công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC đã đề ra, xem  CCHC là những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của địa phương.

         e) Chú trọng công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất chính trị cho đội ngũ CBCC để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân.

f) Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của cán bộ, công chức chuyên môn cải cách hành chính trong việc giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

g) Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

h) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để tất cả cán bộ, công chức và nhân dân nhận thức đúng về cải cách hành chính và thực hiện quyền giám sát đối với các hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CCHC:

Để Kế hoạch này hoàn thành và đạt hiệu quả cao. UBND phường yêu cầu các bộ phận khẩn trương tiến hành triển khai thực hiện. Cụ thể như sau:

1. Công chức Văn phòng - Thống kê:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC, phối hợp với công chức Tư pháp  Hộ tịch thực hiện tốt công tác tuyên truyền CCHC tại đơn vị, tham mưu lãnh đạo cơ quan xây dựng giải pháp, cơ chế mới trong việc thực hiện tốt các nội dung CCHC tại đơn vị.

- Sử dụng có hiệu quả phẩn mềm quản lý văn bản, ứng dụng tốt CNTT trong việc thực hiện nhiệm vụ.

2. Công chức Tài chính - Kế toán:

- Tham mưu Thường trực UBND phường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện tốt công tác quản lý, mua sắm tài sản công đúng quy định, chú trọng công tác thực hiện tăng chi thu nhập đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp phường.

3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường; Văn hóa - xã hội; Ban chỉ huy quân sự phường: có trách nhiệm thực hiện tốt công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định của lĩnh vực mình phụ trách.

         IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các bộ phận được giao căn cứ kế hoạch này triển khai thực hiện thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ về CCHC, bố trí đủ nhân lực, điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Giao cho Văn phòng UBND phường phối hợp với công chức các bộ phận đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các bộ phận kịp thời báo cáo UBND phường (qua bộ phận Văn phòng - Thống kê) để tổng hợp trình Chủ tịch UBND phường xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Hoàng Giang Thanh

 

Tập tin đính kèm:
Tôn Thất Định
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.158
Truy cập hiện tại 4