Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày cập nhật 12/03/2020
Thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) của Ủy ban nhân dân phường Thuận Hòa

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THUẬN HOÀ

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc

Số: 19 /QĐ - UBND

Thuận Hoà, ngày  17  tháng  02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch viêm

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)

của Ủy ban nhân dân phường Thuận Hòa

 

 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUẬN HÒA

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra;

Căn cứ Thông báo kế luận số 25/TB-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường Thuận Hòa về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) phường Thuận Hoà;

Xét theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê phường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) phường Thuận Hoà gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Bà Phùng Thị Vân

Phụ trách Trạm Y tế

Tổ trưởng

2. Ông Phan Văn Dũng

Cán bộ Trạm Y tế

Tổ phó

3. Bà Trần Thị Phương Thảo

Cán bộ Trạm Y tế

Tổ viên

4. Ông Trương Hồng Công

Công chức Văn phòng - Thống kê

Tổ viên

5. Ông Hồ Minh Huy

Công chức Văn phòng - Thống kê

Tổ viên

6. Ông Ngô Quang Anh

Công an phường

Tổ viên

7. Ông Hồ Cảnh Nguyên

Công an phường

Tổ viên

Điều 2. Tổ công tác phòng, chống dịch có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Tổ công tác có nhiệm vụ cập nhật thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh nCoV gây ra, hằng ngày báo cáo Chủ tịch UBND phường; đề xuất với Chủ tịch UBND phường chỉ đạo thực hiện các giải pháp, phương án phòng, chống dịch bệnh nCoV.

- Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường và phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công tác.

Điều 3. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Công chức Văn phòng - Thống kê và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- UBND thành phố Huế;

- Trung tâm Y tế thành phố Huế;    (để báo cáo)

- Thường vụ Đảng ủy;

- Thường trực HĐND - UBND phường;

- Trạm y tế phường;  

- Như Điều 4;  

- Lưu VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Hoàng Giang Thanh

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.048
Truy cập hiện tại 2