Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 27/02/2020

 Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND thành phố Huế về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, phường Thuận Hòa xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, ngày 22 tháng 11 năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THUẬN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/KH-UBND

Thuận Hòa, ngày  22 tháng 11 năm 2019

                                                         

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020

 

 
 

 

 

 

          Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố Huế về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2017 - 2020;

 Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND thành phố Huế về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, phường Thuận Hòa xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG:

1. Mục đích:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC nhà nước trong giai đoạn 2016 - 2020.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt kế hoạch CCHC năm 2020 đã đề ra; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao.

- Cán bộ, công chức cơ quan phải nắm vững mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ về CCHC; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, có các giải pháp thiết thực để thực hiện tốt công tác CCHC trên các lĩnh vực.

2. Yêu cầu:

- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả trong mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

- UBND phường vận dụng một cách sáng tạo vào hoạt động tại cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thành công kế hoạch CCHC năm 2020.

- Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh, thành phố Huế và phường đã được phê duyệt.

- Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3. Đối tượng:

- Đội ngũ cán bộ, công chức của UBND phường, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

1. Tăng cường tuyên truyền CCHC trong nội bộ cơ quan bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan thực hiện: UBND phường.

          - Nội dung: Đưa thông tin về CCHC một cách thích hợp trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan; lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

+ Niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

+ Tổ chức việc tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, kiến nghị của tổ chức, công dân về TTHC theo quy định tại Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/2/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị.

+ Quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Văn phòng HĐND và UBND phường và các bộ phận chuyên môn có trách nhiệm xử lý kịp thời các thông tin do nhân dân cung cấp qua hộp thư góp ý về cải cách hành chính.

3. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục Cải cách hành chính trên hệ thống trạm truyền thanh FM không dây của phường.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Chủ trì: Bộ phận VHTT phường.

- Cơ quan phối hợp: Các bộ phận chuyên môn của UBND phường.

Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh, thành phố và phường, tập trung vào 7 nội dung chủ yếu: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

+ Tuyên truyền các vấn đề cần thiết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu: Đất đai, hộ tịch, công chức, khiếu nại, tố cáo,…

+ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/12/2017 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

+ Quyết định số 5513/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND thành phố về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO: 9001:2015.

4. Tuyên truyền cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của phường và website của đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Chủ trì: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của phường.

- Cơ quan phối hợp: Các bộ phận chuyên môn của UBND phường.

- Nội dung: Tăng cường các tin bài viết về các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, thành phố và phường; Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; Tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

5. UBMTTQVN phường và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tham gia và có kế hoạch tuyên truyền CCHC lồng ghép bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

III. KINH PHÍ

Kinh phí cho công tác tuyên truyền CCHC năm 2020 được đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành. Văn phòng HĐND-UBND xây dựng dự toán cụ thể gửi Bộ phận Kinh tế Tài chính phường thẩm định, tham mưu trình Chủ tịch UBND phường xem xét quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận Tài chính - Kế toán cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC từ dự toán chi ngân sách hàng năm.

2. Bộ phận Tư pháp phường cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính để đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC.

3. Văn phòng UBND phối hợp bộ phận chuyên môn triển khai các nội dung được phân công trong công tác thông tin tuyên truyền về CCHC trên địa phường. Đồng thời phối hợp với các bộ phận liên quan định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND phường về công tác CCHC.

5. Các Bộ phận chuyên môn, cán bộ công chức căn cứ kế hoạch này có trách nhiệm chủ động, tích cực, kịp thời phối hợp để đảm bảo kế hoạch được thực hiện tốt.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính phường Thuận Hòa năm 2020. Yêu cầu các ngành, các đoàn thể và cán bộ, công chức phường nghiêm túc triển khai thực hiện tốt kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:                         

- UBND thành phố;

- Phòng Nội vụ TP;

- TT Đảng ủy phường;

- TT HĐND phường;

- CT và các PCT UBND phường;

- UBMTTQVN  và các đoàn thể phường;

- Các cán bộ, công chức;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hoàng Giang Thanh

 

 

Tập tin đính kèm:
Tôn Thất Định
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.048
Truy cập hiện tại 4