Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định thành lập BCD phòng, chống dịch Covid-19
Ngày cập nhật 12/03/2020
Quyết định thành lập BCD phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm  đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) 

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THUẬN HOÀ

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc

Số: 15/QĐ - UBND

Thuận Hoà, ngày  05 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)

của Ủy ban nhân dân phường Thuận Hòa

 

 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUẬN HÒA

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra;

Căn cứ Thông báo kế luận số 25/TB-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh;

Xét theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê phường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) phường Thuận Hoà gồm các Ông (Bà) có tên sau:

Mời Ông Trần Đức Thủy - Bí thư Đảng ủy phường tham gia cùng Ban chỉ đạo.

1. Ông Hoàng Giang Thanh

Chủ tịch UBND phường

Trưởng ban

2. Bà Cao Thị Minh Châu

Phó Chủ tịch UBND phường

Phó ban trực

3. Bà Phùng Thị Vân

Phụ trách Trạm Y tế

Phó ban

4. Ông Nguyễn Văn Sơn

CT. UBMTTQVN Phường

Thành viên

5. Bà Trần Thị Loan Anh

CT. Hội LHPN Phường    

Thành viên

6. Ông Nguyễn Văn An

CT. Hội CCB phường

Thành viên

7. Ông Nguyễn Trị Thiên

Trưởng Công an phường

Thành viên

8. Ông Phạm Lê Nhật Quang

Bí thư Đoàn phường

Thành viên

9. Ông Bùi Việt Anh

Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường

Thành viên

10. Ông Hồ Viết Ngọc Đức

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Thành viên

11. Bà Võ Thị Thanh Tâm

Công chức Tài chính - Kế toán

Thành viên

12. Ông: Tôn Thất Định        

Công chức Văn hóa - xã hội

Thành viên

13. Ông Trương Hồng Công

Công chức Văn phòng - Thống kê

Thành viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng kế hoạch phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên.

2. Chỉ đạo, điều hành, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn phường trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên địa bàn phường Thuận Hòa.

3. Thường xuyên nắm bắt, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố, chủ động kịp thời thông tin tình hình dịch bệnh cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh và thành phố.

4. Thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm giám sát, nắm tình hình diễn biến dịch bệnh đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra để kịp thời tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND phường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Công chức Văn phòng - Thống kê, các ban ngành liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- UBND thành phố Huế;

- Trung tâm Y tế thành phố Huế;    (để báo cáo)

- Thường vụ Đảng ủy;

- Thường trực HĐND - UBND phường;

- Trạm y tế phường;    

- Lưu VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Hoàng Giang Thanh

 

Tập tin đính kèm:
Tôn Thất Định
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.048
Truy cập hiện tại 6