Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ban hành quyết định số 23/QĐ-UBND 23 ngày 09 tháng 01 về công tác cải cách hành chính năm 2024
Ngày cập nhật 11/01/2024
Ban hành quyết định số 23/QĐ-UBND 23 ngày 09 tháng 01 về công tác cải cách hành chính năm 2024
Ban hành quyết định số 23/QĐ-UBND 23 ngày 09 tháng 01 về công tác cải cách hành chính năm 2024  

 

UBND phường Thuận Hòa ban hành quyết định số 23/QĐ-UBND 23 ngày 09 tháng 01 năm 2024, ban hành Kế hoạch về công tác cải cách hành chính năm 2024 của phường Thuận Hoà với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số

I. MỤC TIÊU

1. CCHC phải được tiến hành trên cơ sở quan điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy việc xây dựng và phát triển chính quyền số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

3. Đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình công tác năm 2024 của UBND phường làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2024.

4. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức UBND phường. Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định. Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước; tăng cường rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

6. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ và văn hóa công sở, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu; Chuyển biến mạnh mẽ nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố nói riêng và tỉnh nói chung.

7. Phấn đấu Chỉ số CCHC của địa phương năm 2024 duy trì ở mức tốt trở lên và thuộc 1 trong 10 đơn vị dẫn đầu của thành phố.

 

Tập tin đính kèm:
Tôn Thất Định
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.020.713
Truy cập hiện tại 108