Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
Ngày cập nhật 02/10/2023
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn phường năm 2023

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06); Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo, Kế hoạch số 75/KHUBND ngày 04 tháng 03 năm 2023 của Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2898/KH-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của UBND Thành phố Huế triển khai thực hiện đề án UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023. 

Ngày  06/5/2023 UBND phường Thuận Hòa ban hành kê hoạch số 51/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn phường năm 2023

Tập tin đính kèm:
Tôn Thất Định
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 466.515
Truy cập hiện tại 2